Aktsionäride üldkoosolek

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus

30. oktoobril 2014. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas:

1.            Aktsiate ülevõtmise heakskiitmine
Kiita heaks AS Riverito poolt ülejäänud aktsionäridele kuuluvate AS Järvevana aktsiate ülevõtmine vastavalt väärtpaberituru seaduse §-le 182-1 hüvitise eest summas 0,84 eurot aktsia kohta (tingimusel, et aktsia ei ole koormatud pandi ega muude kolmandate isikute õigustega).

PDF fail: AS Järvevana erakorralise üldkoosoleku protokoll ja otsused

ASi Järvevana aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Järvevana (registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn) juhatus kutsub aktsionäri AS Riverito nõudel kokku AS Järvevana aktsionäride erakorralise üldkoosoleku neljapäevaks, 30. oktoobriks 2014 kell 15.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Vega (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 23. oktoober 2014 kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. oktoobril 2014 kell 14.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1.            Aktsiate ülevõtmise heakskiitmine

Kiita heaks AS Riverito poolt ülejäänud aktsionäridele kuuluvate AS Järvevana aktsiate ülevõtmine vastavalt väärtpaberituru seaduse §-le 182-1 hüvitise eest summas 0,84 eurot aktsia kohta (tingimusel, et aktsia ei ole koormatud pandi ega muude kolmandate isikute õigustega).

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;

– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: jarvevana@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Järvevana kontorisse, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 29. oktoobril 2014 kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Erakorralise üldkoosoleku otsuse projekti, ASi Järvevana 2011., 2012. ja 2013. a majandusaasta aruannete, ülevõtmisaruande ja audiitori aruandega on võimalik tutvuda veebiaadressil http://www.jarvevana.ee ning NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul arvates üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t hiljemalt 27. oktoobril 2014, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

Loe edasiSulge

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

11. juunil 2014. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

(i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
(ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

Otsustati pikendada nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.

Otsustati valida aktsiaseltsi nõukogu täiendavateks liikmeteks Lauri Mõisja ja Mihkel Mugur, kelle ametiaeg kestab kuni 11. juunini 2017.

Otsustati jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud AS-i Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

Uute nõukogu liikmete lühitutvustus:

Lauri Mõisja
Lauri Mõisja töötab alates 2001. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti objektijuhina. Lauri Mõisja ei kuulu äriühingute juhtorganitesse. Lauri Mõisjale kuulub 10 009 AS Järvevana aktsiat.

Mihkel Mugur
Mihkel Mugur töötab alates 2004. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti juristina ja hiljem õigusdirektorina. Mihkel Mugur on AS-i Merko Infra nõukogu liige, AS-i Riverito nõukogu liige, OÜ Cismed juhatuse liige ning OÜ Sarmander juhatuse liige. Mihkel Mugurile kuulub OÜ Cismed kaudu 77 090 AS Järvevana aktsiat.

4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Järvevana, registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 11. juunil 2014.a. kell 10.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 04. juuni 2014.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 11. juunil 2014.a. kell 09.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
(ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
3.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku pikendada praeguste nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.
3.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud ASi Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Järvevana kontorisse, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 10. juuniks 2014.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

ASi Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2013.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 21. maist 2014.a. tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul arvates üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st hiljemalt 09. juunil 2014, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad ASilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 27. maini 2014, aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

Loe edasiSulge

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

5. juunil 2013. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2012.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

(i) kinnitada 2012.a. majandusaasta puhaskahjum 21 720 eurot;
(ii) katta 2012.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta.

3. 2013.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2013.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2013.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

AS Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Järvevana, registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 05. juunil 2013.a. kell 15.30, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 29. mai 2013.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05. juunil 2013.a. kell 15.15.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2012.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu ettepanek on:

(i) kinnitada 2012.a. majandusaasta puhaskahjum 21 720 eurot;

(ii) katta 2012.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;

(iii) dividende mitte maksta.

3. 2013.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2013.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2013.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Järvevana kontorisse, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 04. juuniks 2013.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Järvevana 2012.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

ASi Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2012.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 13. maist 2013.a. tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 02. juunini 2013, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad ASilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 21. maini 2013, aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

Loe edasiSulge

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

7. juunil 2012. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Järvevana 2011.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine ning kohustusliku reservkapitali suurendamine

Võeti vastu järgmised otsused:

(i)kinnitada 2011.a. majandusaasta puhaskahjum 7196 eurot;
(ii)katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta;
(iiii) suurendada kohustuslikku reservkapitali 68 764 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta kahjumi katmist ja kohustusliku reservkapitali suurendamist on 1 622 248 eurot.

3. 2012.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2012.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2012.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

AS Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Järvevana, registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku neljapäeval, 07. juunil 2012.a. kell 15.30, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 31. mai 2012.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07. juunil 2012.a. kell 15.15.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2011.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine ning kohustusliku reservkapitali suurendamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2011.a. majandusaasta puhaskahjum 7196 eurot;
(ii) katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta;
(iv) suurendada kohustuslikku reservkapitali 68 764 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta kahjumi katmist ja kohustusliku reservkapitali suurendamist on 1 622 248 eurot.

3. 2012.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2012.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2012.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Järvevana kontorisse, Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 06. juuniks 2012.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Järvevana 2011.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

ASi Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2011.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 16. maist 2012.a. tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 04. juunini 2012, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad ASilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 23. maini 2012, aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

 

Loe edasiSulge

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

28. juunil 2011. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Järvevana 2010.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada 2010.a. majandusaasta puhaskahjum 294 234 Eesti krooni (18 804,98 eurot) ning katta 2010. aasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta ülejäänud jaotamata kasum jaotamata.

3. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Järvevana põhikirja punkte 4, 5, 9, 19, 20 ja 23 järgmises sõnastuses:

3.1 Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: “4. Seltsi miinimumaktsiakapital on 6 000 000 (kuus miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 24 000 000 (kakskümmend neli miljonit) eurot. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.“

3.2 Muuta punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt: “5. Seltsil on 17 700 000 nimiväärtuseta nimelist aktsiat.“

3.3. Muuta punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt: “9. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga, kui seadusest ei tulene teisiti.“

3.4. Muuta punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt: „19. Juhatus saadab tähitud kirjaga teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsi aktsionäride arv ületab seaduses sätestatud määra, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning börsiaktsiaseltsina ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus.“

3.5. Muuta punkti 20 ja sõnastada see järgmiselt: „20. Nii korralise kui erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.“

3.6. Täpsustada punkti 23 ja sõnastada see järgmiselt: “23. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 22 nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.“

4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine

Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 ja lähtudes 1. juulil 2010 jõustunud äriseadustiku muudatustest,:

4.1. viia läbi AS-i Järvevana aktsiakapitali ümberarvestamine 177 000 000 Eesti kroonilt 11 312 361,79 euroks ning võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. AS Järvevana aktsiakapital jaguneb 17 700 000 nimiväärtuseta nimeliseks aktsiaks;

4.2. suurendada AS-i Järvevana aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 687 638,21 euro võrra AS-i Järvevana aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamise teel, nii et aktsiakapitali uus suurus on 12 000 000 eurot. Aktsiate uus arvestuslik väärtus on 0,67797 eurot. Fondiemissiooni aluseks on aktsionäride üldkoosoleku poolt heaks kiidetud AS-i Järvevana 2010.a. majandusaasta aruanne. Fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.07.2011 kell 23:59. Aktsiakapitali suurus ja aktsiate arvestuslik väärtus suureneb kande tegemisega äriregistris, mis toimub eeldatavalt enne 20.07.2011;

4.3. aktsiate nimiväärtuse ega aktsiakapitali suuruse ümberarvestamise tulemuse ümardamisel ei ole käesoleva otsuse kohaselt õiguslikku tähendust.

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

5.1. Pikendada nõukogu praeguste liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 28. juunini 2014, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.

5.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud AS-i Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

6. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Kinnitada AS-i Järvevana audiitoriks 2011.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2011. a majandusaasta auditeerimise eest vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

 

AS Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Järvevana, registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub AS-i Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku teisipäeval, 28. juunil 2011.a. kell 15.30, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 21. juuni 2011.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. juunil 2011.a. kell 15.15.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i Järvevana 2010.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada 2010.a. majandusaasta puhaskahjum 294 234 Eesti krooni (18 804,98 eurot) ning katta 2010. aasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta ülejäänud jaotamata kasum jaotamata.

3. Põhikirja muutmine

Nõukogu teeb aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamiseks, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmiseks, aktsiakapitali suurendamiseks ja põhikirja täpsustamiseks seoses äriseadustiku muudatustega ettepaneku muuta AS-i Järvevana põhikirja punkte 4, 5, 9, 19, 20 ja 23.

3.1 Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: “4. Seltsi miinimumaktsiakapital on 6 000 000 (kuus miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 24 000 000 (kakskümmend neli miljonit) eurot. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.“

3.2 Muuta punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt: “5. Seltsil on 17 700 000 nimiväärtuseta nimelist aktsiat.“

3.3. Muuta punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt: “9. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga, kui seadusest ei tulene teisiti.“

3.4. Muuta punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt: 19. Juhatus saadab tähitud kirjaga teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsi aktsionäride arv ületab seaduses sätestatud määra, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning börsiaktsiaseltsina ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus.

3.5. Muuta punkti 20 ja sõnastada see järgmiselt: 20. Nii korralise kui erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.

3.6. Täpsustada punkti 23 ja sõnastada see järgmiselt: “23. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 22 nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine

Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 ja lähtudes 1. juulil 2010 jõustunud äriseadustiku muudatustest, teeb nõukogu ettepaneku:

4.1. viia läbi AS-i Järvevana aktsiakapitali ümberarvestamine 177 000 000 Eesti kroonilt 11 312 361,79 euroks ning võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. AS Järvevana aktsiakapital jaguneb 17 700 000 nimiväärtuseta nimeliseks aktsiaks;

4.2. suurendada AS-i Järvevana aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 687 638,21 euro võrra AS-i Järvevana aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamise teel nii, et aktsiakapitali uus suurus on 12 000 000 eurot. Aktsiate uus arvestuslik väärtus on 0,67797 eurot. Fondiemissiooni aluseks on aktsionäride üldkoosoleku poolt heaks kiidetud AS-i Järvevana 2010.a. majandusaasta aruanne. Fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.07.2011 kell 23:59. Aktsiakapitali suurus ja aktsiate arvestuslik väärtus suureneb kande tegemisega äriregistris, mis toimub eeldatavalt enne 20.07.2011;

4.3. aktsiate nimiväärtuse ega aktsiakapitali suuruse ümberarvestamise tulemuse ümardamisel käesoleva otsuse kohaselt ei ole õiguslikku tähendust.

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

5.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku pikendada praeguste nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 28. juunini 2014, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.

5.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud AS-i Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

6. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i Järvevana audiitoriks 2011.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2011.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid AS-i Järvevana kontorisse, Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 27. juuniks 2011.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS Järvevana 2010.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com. AS Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas põhikirja projekti, otsuste eelnõudega, 2010.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 6. juunist 2011.a. tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui AS Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 25. juunini 2011, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad AS-ilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 13. juunini 2011, aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

Loe edasiSulge

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

30.06.2010.a. toimunud AS Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2009.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskahjum 2,1 miljonit krooni ning jätta jaotamata kasum jaotamata.

3. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorbüroole vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. Maadevahetuse kohtumenetluse seisust ülevaate andmine vandeadvokaat Leon Glikman poolt

Otsustati võtta päevakorrapunktis avaldatud informatsioon teadmiseks ja otsuseid mitte vastu võtta.

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU EDASILÜKKUMINE

AS Järvevana, registrikood 10068022, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 30. juunil 2010.a. kell 14.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Altair (Viru väljak 3, Tallinn).

Koosoleku edasilükkamine toimub täiendava punkti lisamise tõttu üldkoosoleku päevakorda. Maadevahetuse kohtumenetluse seisust ülevaate andmine lisatakse päevakorda aktsionäride parema teavitamise huvides.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 22.juuni 2010.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30.juunil 2010.a. kell 13.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2009.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskahjum 2,1 miljonit krooni ning jätta jaotamata kasum jaotamata.

3. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

4. Maadevahetuse kohtumenetluse seisust ülevaate andmine vandeadvokaat Leon Glikman poolt
Nõukogu ettepanek on võtta päevakorrapunktis avaldatav informatsioon teadmiseks ja otsuseid mitte vastu võtta.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või viies vastavad dokumendid isiklikult ASi Järvevana asukohta aadressil Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 29. juuniks 2010.a kella 16.00-ks, kasutade selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS Järvevana 2009.a. majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

AS Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2009. a majandusaasta aruande, audiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 7. juunist 2010. a tutvuda AS Järvevana asukohas aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui AS Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 27. juunini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad ASilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 15. juunini 2010. a, aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS Järvevana, registrikood 10068022, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 16. juunil 2010.a. kell 14.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Altair (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 8. juuni 2010.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 16.juunil 2010.a. kell 13.30.

Üldkoosoleku päevakord:
1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2009.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskahjum 2,1 miljonit krooni ning jätta jaotamata kasum jaotamata.

3. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku
õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või viies vastavad dokumendid isiklikult ASi Järvevana asukohta aadressil Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 15. juuniks 2010.a kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS Järvevana 2009.a. majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com

AS Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2009. a majandusaasta aruande, audiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 25. maist 2010. a tutvuda AS Järvevana asukohas aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui AS Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 13. juunini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Järvevanatee 9G, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad ASilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 1. juunini 2010. a, aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

Loe edasiSulge

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

01.06.2009.a. toimunud AS Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsustati kinnitada 2008.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati kinnitada 2008.a. majandusaasta puhaskasum 335,5 miljonit krooni ja jagunemisjärgne jaotamata kasum 39,7 miljonit krooni ning jätta kasum jaotamata.

3. 2009.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada AS-i JÄRVEVANA audiitoriks 2009.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS-i JÄRVEVANA juhatus kutsub AS-i JÄRVEVANA, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku esmaspäeval, 1. juunil 2009.a. kell 13.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 22. mai 2009.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 1. juunil 2009.a. kell 12.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i JÄRVEVANA 2008.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada 2008.a. majandusaasta puhaskasum 335,5 miljonit krooni ja jagunemisjärgne jaotamata kasum 39,7 mln krooni ning jätta kasum jaotamata.

3. 2009.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i JÄRVEVANA audiitoriks 2009.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitadaväljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga.

Majandusaasta aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinn veebiaadressil (http://www.nasdaqomxbaltic.com/) ning AS-i JÄRVEVANA asukohas aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, tööpäeviti kell 8.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Loe edasiSulge