2012

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

7. juunil 2012. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Järvevana 2011.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine ning kohustusliku reservkapitali suurendamine

Võeti vastu järgmised otsused:

(i)kinnitada 2011.a. majandusaasta puhaskahjum 7196 eurot;
(ii)katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta;
(iiii) suurendada kohustuslikku reservkapitali 68 764 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta kahjumi katmist ja kohustusliku reservkapitali suurendamist on 1 622 248 eurot.

3. 2012.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2012.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2012.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.