2013

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

5. juunil 2013. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2012.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

(i) kinnitada 2012.a. majandusaasta puhaskahjum 21 720 eurot;
(ii) katta 2012.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta.

3. 2013.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2013.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2013.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.