AS JÄRVEVANA AKTSIATELE TEHTUD ÜLEVÕTMISPAKKUMISE TULEMUSED 17.09.2014

Pakkumise tulemused

18. augustil 2014. a kuulutas AS Riverito („Ülevõtja“) välja pakkumise kõigi AS Järvevana („Sihtemitent“) aktsiate omandamiseks („Pakkumine“). Pakkumise tingimuste kohaselt lõppes Pakkumise tähtaeg 15. septembril 2014. a. Ülevõtja pakkus 0,84 eurot (EUR) iga Sihtemitendi aktsia eest.

Pakkumise tingimuste kohaselt tekivad Ülevõtja kohustus osta ja iga Pakkumise aktseptinud Sihtemitendi aktsionäri kohustus müüa Sihtemitendi aktsiaid Pakkumise käigus ainult juhul, kui Ülevõtja saab Pakkumise käigus aktsepti sellise hulga Sihtemitendi aktsiate kohta, mis koos kõigi juba Ülevõtjale kuuluvate aktsiatega moodustavad vähemalt 15 930 000 Sihtemitendi aktsiat ehk üheksakümmend protsenti (90%) kõigist Sihtemitendi aktsiatest ning vastavate aktsiatega esindatud häältest („Miinimumosaluse Tingimus“).

Pakkumise tähtaja jooksul otsustasid aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 4 516 900 Sihtemitendi aktsiat, mis moodustavad ligikaudu 25,52 protsenti Sihtemitendi kõigist aktsiatest ning ligikaudu 91,12 protsenti Pakkumise esemeks olnud aktsiatest. Peale aktsiate omandamist Pakkumise käigus omab Ülevõtja kokku 17 259 586 aktsiat, mis moodustavad ligikaudu 97,51 protsenti Sihtemitendi kõigist aktsiatest. Miinimumosaluse Tingimus on seega täidetud.

Pakkumise hinna tasumine pakkumise aktseptinud aktsionäridele ning aktsiate ülekandmine Ülevõtjale toimub 19. septembril 2014. a.

Võttes arvesse Pakkumise tulemusi, otsustas Ülevõtja alustada toiminguid ülejäänud Sihtemitendi aktsiate ülevõtmiseks vastavalt väärtpaberituru seaduse §-le 1821. Sihtemitendi aktsionäre informeeritakse edasistest sammudest vastavalt kehtivatele reeglitele.

Täiendav müügiõigus

Vastavalt väärtpaberituru seaduse §-le 1822 pikeneb Pakkumise aktseptimisperiood nende Sihtemitendi vähemusaktsionäride suhtes, kes ei aktseptinud Pakkumist esialgse aktseptimisperioodi jooksul („Müügiõigus“). Nendel aktsionäridel on õigus Pakkumist aktseptida kuni kolme kuu möödumiseni käesoleva teate kuupäevast või aktsiate rahalise hüvitise eest ülevõtmise otsuse tegemiseni Sihtemitendi aktsionäride üldkoosoleku poolt kooskõlas väärtpaberituru seaduse §-ga 1821, kumb iganes juhtub varem.

Iga Müügiõigust teostada sooviv aktsionär peab pöörduma väärtpaberikonto halduri poole, kes haldab EVK väärtpaberikontot, millel vastavale aktsionärile kuuluvaid Sihtemitendi aktsiaid hoitakse ning esitama väärtpaberikonto haldurile tehingukorralduse aktsiate müügiks, mis peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:

Väärtpaber: Järvevana aktsia
ISIN kood: EE3100003559
Tehingu hind aktsia kohta: 0,84 EUR
Väärtpaberite arv: täidab aktsionär vastavalt müüdavale kogusele
Vastaspool: AS Riverito
Vastaspoole kontohaldur: AS Swedbank
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99000747442
Tehingu tüüp: müük
Tehingu väärtuspäev: 17. detsember 2014
Tehingu arveldustüüp: makse vastu

Kõigile Müügiõiguse teostamise raames esitatud aktseptidele kohalduvad samad tingimused ning piirangud, mis kohaldusid 18. augustil 2014 alanud Pakkumisele ning mis on välja toodud Pakkumise prospektis.

Börsiteade NASDAQ OMX Tallinna börsi veebilehel: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=624656&messageId=775027