AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE 25.09.2014

AS Järvevana (registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn) juhatus kutsub aktsionäri AS Riverito nõudel kokku AS Järvevana aktsionäride erakorralise üldkoosoleku neljapäevaks, 30. oktoobriks 2014 kell 15.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Vega (Viru väljak 3, Tallinn).
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 23. oktoober 2014 kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. oktoobril 2014 kell 14.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1.            Aktsiate ülevõtmise heakskiitmine

Kiita heaks AS Riverito poolt ülejäänud aktsionäridele kuuluvate AS Järvevana aktsiate ülevõtmine vastavalt väärtpaberituru seaduse §-le 182-1 hüvitise eest summas 0,84 eurot aktsia kohta (tingimusel, et aktsia ei ole koormatud pandi ega muude kolmandate isikute õigustega).

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: jarvevana@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Järvevana kontorisse, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 29. oktoobril 2014 kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Erakorralise üldkoosoleku otsuse projekti, ASi Järvevana 2011., 2012. ja 2013. a majandusaasta aruannete, ülevõtmisaruande ja audiitori aruandega on võimalik tutvuda veebiaadressil http://www.jarvevana.ee ning NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul arvates üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t hiljemalt 27. oktoobril 2014, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

PDF failid:
ASi Järvevana aktsionäride EGM kokkukutsumise teade
AS Riverito ülevõtmisaruanne 25-09-2014
Vandeaudiitori aruanne 25-09-2014
Teave aktsiate ja häälte koguarvu kohta
Volikiri
Volituse tagasivõtmise teade
Järvevana EGM otsuse eelnõu

Notice on calling an EGM of the shareholders of AS Järvevana
Information on shares and total number of votes, linked to the shares Järvevana
Proxy
Notice on withdrawal of a proxy
Draft resolution of extraordinary general meeting of AS Järvevana

Link börsiteatele: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=625641&messageId=776324